5 върхови технологии, които ще променят логистиката през 2021 г.

Пандемията КОВИД-19 промени завинаги света и постави ударението върху думата „жилавост“ (resilience), която се настани трайно в речника на всички органи за управление на световните индустрии. В поредица от пет последователни статии в новата рубрика Smarter@Logistic Work ще се спра на пет върхови технологии, както и на тяхното интелигентно практическо приложение, които ще променят логистиката през тази година. Класирал съм ги по степента на тяхната лесна приложимост, защото не изискват големи инвестиции, а са подчинени на една бързо нарастваща тенденция в света, позната като „внедряване на потребителските предпочитания в предприятията“.

Петте технологични решения са: динамичното планиране на автомобилните маршрути (dynamic routing), компютърното зрение (computer vision), виртуалната и добавена реалност (VR&AR), машинното обучение (machine learning) и дигиталните платформи (e-marketplaces), всичките предоставяни под формата на услуга (XaaS).

Факторът КОВИД-19

Пандемията промени живота ни и изведе технологичните решения пред социалните проблеми. По-голямата част от бизнеса се пренесе в полето на оцеляването и на преосмислянето на досегашните подходи и стратегии за управление на организациите. Социалното дистанциране и необходимостта служителите да работят безопасно от вкъщи ускориха многократно дигитализацията на предприятията, която за пет месеца се разви повече, отколкото през последните пет години. Безконтактните куриерски и карго доставки станаха реалност; засили се използването на дигиталните транспортни борси и електронния обмен на документи, а геолокирането на смартфоните на водачите на МПС се превърна в решаващ фактор за прозрачността и видимостта на сухопътните превози.

Пострадалите от кризата икономически субекти дадоха висок приоритет на жилавостта, устойчивостта и пъргавината на реакция на внезапните пазарни промени, като ги заложиха в основата на възстановителните си стратегии. Заедно с нови, много по-ефективни технологични решения индустриалците се втурнаха да търсят нови, по-близки до мястото на производство доставчици (onshoring), прекроиха своите доставни вериги и започнаха да се подготвят за следващата голяма криза.

За вероятността от световна вирусна пандемия с глобални последствия Бил Гейтс и други известни визионери в бизнеса предупреждаваха преди повече от пет години. Но устремът към бързи и лесни печалби притъпи през годините усещанията на много производители и търговци за глобалните рискове и за нуждата от диверсификация на суровинните и доставни мрежи. Наред с увеличаващата се опасност от бъдещи глобални пандемии, изникват и множество други изключително сериозни рискове, като катастрофичните климатични промени и зачестилите кибератаки срещу глобални, регионални и местни критични инфраструктури.

Според McKinsey & Co. „следващата нормалност“ ще е доста по-различна от времената преди пандемията. 2021 година ще е годината на прехода, през която хората, бизнесите и гражданските общности ще започнат да мислят повече за бъдещето, отколкото за настоящето.

Силата на потребителските предпочитания

В съзвучие с повишените потребителски и клиентски очаквания за удобство, интуитивност и лекота на работа с пазарните продукти и услуги в различните индустрии, работниците в предприятията и служителите в бизнеса, които в по-голямата си част са представители на поколенията Y и Z, също очакват с все по-голямо нетърпение практическото приложение на тази тенденция, позната под името CITE – Consumerization In The Enterprise (внедряване на потребителските предпочитания в предприятието). Това означава, че използваните ИТ приложения, системи и платформи следва да притежават всички необходими предпоставки за лесна, удобна и бърза работа (UX – User Experience), подобни на софтуера на личния смартфон, таблет или лаптоп, с красиви и функционални екрани (User Interface) и автоматизация на рутинните и повтарящи се процеси.

Такива функционалности са неразделна част от разработваните от стартъп компаниите софтуерни приложения през настоящата година. Те обаче не присъстват в традиционния логистичен софтуер, разработен предимно за управление на едно предприятие (ERP) през миналия век, а не за мрежа от органично свързани в единна екосистема глобални ресурси за разпределена работа и сътрудничество от всяка точка на света.

Друго важно преимущество на новите дигитални решения е интелигентното управление на корпоративните данни, с автоматичното генериране на вътрешни доклади и информационни табла с целите, резултатите, постиженията и тенденциите в работата на индивидуалните служители, екипите и цялата компания. Но функционалностите не се изчерпват с това. Платформеният софтуер въз основа на алгоритмичен анализ на тенденциите може да генерира корективен план на действие за проблемните области или да предсказва резултатите с помощта на изкуствен интелект.

Предпоставки за успешно приложение на тези технологии

Според Transport Intelligence много логистични доставчици вече се ориентират към дигитални платформи от ново поколение, за да запазят или придобият лидерски позиции. Но за да ги внедрят успешно в работата си, се налага да направят фундаментални промени в технологичното си развитие и бизнес модела си на работа.

Предпоставки за успешното им внедряване са скоростният широколентов достъп до интернет във всички офиси и работни точки, непробиваема киберзащита и възможност да интегрират различни автономни 24/7 облачни решения чрез програмни приложни интерфейси (API). Към тези условия следва да добавим и функциониращ оперативен разходен модел, който да предвижда само текущи ИТ разходи (OPEX), без да се правят авансови инвестиционни разходи (CAPEX).