6 стъпки при получаване на увреден товар

Транспортът на стоки е динамична дейност, която се отличава с кратки законови срокове за установяване на липси и вреди по пратките и за предявяване на претенции за обезщетение заради тези вреди.

Правилното документиране на приема на стоката е гаранция за запазването на правата на товародателите.

В случай на щети и липси, тяхното писмено протоколиране и заснемане са незаменими инструменти, които улесняват разследването и съответно водят до по-бързо удовлетворяване на основателните финансови претенции.

1) Прегледайте пратката преди да я разтоварите и я снимайте, ако има видими щети.

Когато приемате пратката си, я прегледайте за признаци на щети (разкъсана опаковка, деформации, намокряне) още в самото товарно помещение/ приемния склад. Ако установите такива признаци, направете снимки. Така ще разполагате с доказателство, че щетата е настъпила по време на транспорта, а не по време на разтоварването или докато е била на съхранение при Вас.

Ако е технически възможно, настройте телефона /фотоапарата да изписва дата и час на снимките. Препоръчваме Ви да снимате веднъж цялата пратка и отделно етикетите ѝ и самото нарушение/повреда.

Снимайте и регистрационния номер на автомобила, извършил доставката.

Снимките са незаменимо средство за доказване на състоянието на стоката, но не пропускайте да опишете и вредите в транспортния документ.

2) Сравнете данните по транспортния документ с реално получените опаковки

Спедиторите и превозвачите приемат и предават стоката като обявени транспортни единици (контейнер, палет, кашон, биг бег и др.). При доставка на палетизирана пратка проверете дали получавате очаквания брой палети, а ако пратката не е палетизирана – очаквания брой кашони. Нито спедиторите, нито превозвачите имат право да проверяват, какво е количественото съдържание на пратката, затова ако установите нарушена опаковка с достъп до съдържанието ѝ, Ви препоръчваме да я разопаковате и изброите в присъствието на превозвача.

3) Инспектирайте съдържанието на пратката

Щом разтоварите пратка в лошо състояние, разопаковайте я в присъствието на шофьора и проверете съдържанието ѝ за увреждания и липси.

Не бързайте да се подписвате, че сте получили пратката, преди да сте проверили съдържанието ѝ. Ако прецените, че е нужно, направете още снимки.

4) При щета или липса на товар впишете забележка в транспортния документ.

Договорите за превоз се доказват с писмени документи, затова е изключително важно видимите нередности по пратките да бъдат документирани с писмен документ, който има ролята на приемо-предавателен протокол. Ако това, не бъде направено, Вие ще трябва да докажете, че щетата се дължи именно на транспорта, а не на друго обстоятелство.

При автомобилния и  железопътния транспорт, както и при морските групажи, за доставките се изготвят автомобилни или железопътни товарителници. В тези случаи, трябва да впишете забележките си относно състоянието на пратката, непосредствено върху тях.

При контейнерния морски транспорт  и при въздушния транспорт се издават коносамент, съответно въздушна товарителница. Тези документи не позволяват вписване на забележка директно върху тях.

При контейнерния морски транспорт, при който стоката има явни увреждания, при приема ѝ незабавно следва да изпратите писмено известие, че я приемате с щети. Ако стоката няма явни увреждания, Ви съветваме да проверите състоянието ѝ в срок до 3 дни, защото тогава изтича срока за известяване за скрити щети.

При въздушния транспорт липси и щети следват да бъдат документирани в момента на получаването на пратката, като следва да изискате от представителя на авиолинията подписан доклад за щети.

Старайте се да бъдете максимално конкретни във формулировката на забележките си.

5) Вземете мерки да ограничите настъпването на по-големи вреди и съхранявайте увередната стоката в състоянието, в което сте я получили  до приключване на случая.

Ако има опасност вредите да станат по-големи, вземете мерки (напр: облепете скъсания чувал, за да спрете изтичането на съдържанието му). Предвид, че повечето спедитори и превозвачи имат застрахователи, необходимо е стоката да остане на разположение за инспекция от авариен комисар, който да установи на конкретните причини за настъпването на щетата и нейния размер.

Независимо, че пратката Ви може да е увредена до степен, в която Ви е безполезна, не изхвърляйте нейните останки, тъй като превозвачите и спедиторите имат право върху тях, ако изплатят обезщетение за тотална щета. Ако съхранението им е свързано със значителни разноски за Вас, ни съобщете за това своевременно.

6) Свържете се с нас. Нека бъдем първото Ви обаждане при установяване на нередности.

0800 800 00

customerhub@unimasters.com