Benefits of Industry 4.0 in Road Freight

1. Автономен транспорт

Различни безпилотни превозни средства и други роботизирани иновативни машини играят значима роля в придвижването на стоките по цял свят. Безпилотните превозни средства се управляват от софтуер за картографиране на терена и радари, които отчитат околната среда. Безжична връзка свързва всички подобни превозни средства не само помежду им, но осигурява и обмен на информация между тях и коридорите, по които минават. Целта е да се анализира товаропотокът през даден коридор, за да се осигури по-ефективното му използване и да се предотвратят инциденти.

2. Интелигeнтно складиране

Трансформацията в складовите системи започва още от входящата логистика. Камионите, които са на път могат да комуникират със склада и да изпращат информация към системата му за управление, относно позицията на самото превозно средство и времето му на пристигане. От там интелигентната система, която управлява склада,  може да вземе решения относно рампата, на която да се разтовари камиона, оптимизиране на времето за разтоварване и др

3. Интелигентни транспортни системи ( Intelligent transportation Systems, ITS)

Интелигентните транспортни системи са ново поле, което оказва влияние върху различни елементи от веригата на доставките като управление на транспорта, контрол над превозните средства, методи за контрол и анализ на данните в реално време. В рамките на Логистиката 4.0 една напълно работеща ITS среда може да се използва за: интелигентно паркиране на камиони и управление на зоните за доставка; подпомагане планирането и синхронизирането на различните видове транспорт по време на логистичните операции;

4. Подобряване на качеството на предлаганата услуга и оптимизиране на разходите

Намаляване на броя на човешките грешки и елиминиране на фактора липса на комуникация. Умни устройства подават всичката необходима информация в реално време, което води до икономии от мащаба и много по-добро прогнозиране и планиране на всеки един процес в транспортирането на стоки по суша.

Технологичното развитие в ерата на Индустрия 4.0 оказва влияние върху веригата на доставките в няколко аспекта. От една страна, процесите стават по-отворени и по-гъвкави. Подобрява се комуникацията между участниците, давайки им шанс да изградят интегрирани информационни системи, чрез които да планират и да действат съгласувано. От друга страна, всичко това води до все по-голяма необходимост от прозрачност и значително подобряване на нивото на обслужване на клиента, предлагайки цялостни решения за неговите нужди. Казано накратко, основната цел на всеки един лидер във веригата на доставките се изразява в следните стъпки:

  • По-добро взаимодействие с клиента, чрез различни софтуерни продукти;
   • Възможност за наблюдение на процесите в реално време;
    • Осигуряване на свързаност между бизнес процесите;
     • Осигуряване на гъвкавост и прозрачни алгоритми на действие.