Ново изискване при автомобилния транспорт на литиеви батерии 01.01.2020

Литиевите клетки и батерии се класифицират като опасни товари и подлежат на специални регулации при техния превоз съгласно разпоредбите на Европейската спогодба за международен превозн на опасни товари по шосе (ADR, актуална версия 2019).

От 01.01.2020 г. всички производители и дистрибутори на литиеви клетки и батерии и оборудване, захранвано от клетки и батерии, трябва да предоставят преди извършването на транспорта Резюме на доклада от изпитванията (Test Summary (англ.), Prüfzusammenfassung (немски).

Това изискване е базирано на гл. 2.2.9.1.7 g) на ADR  във връзка с Ръководство на ООН за Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3, параграф 38.3.5 и се отнася за вещества и изделия с UN номера 3090, 3091, 3480, 3481, 3166 и 3171 (ADR 2019).

Не е задължително резюмето на доклада да придружава физически стоката по време на транспорта, но документът трябва да е наличен при поискване от контролните органи.

В практиката това означава, че при заявяване на превоз на литиеви батерии или оборудване, съдържащо клетки и батерии, товародателят или изпращачът трябва да предостави задължително на своя логистичен партньор копие на резюмето от изпитванията или линк към документа, откъдето във всеки един момент той да може да се изтегли. Като алтернативна възможност товародателят може да предостави писмено потвърждение, в което да декларира, че литиевите батерии отговорят на нормативните изисквания и резюме на доклада от изпитванията съгласно Ръководството на ООН за Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3,  е наличен и може да бъде  намерен на посочените в потвърждението линкове към сайтове.

Резюмето на доклада от изпитванията трябва да съдържа следната информация:

  1. Име на производителя на клетката, батерията или изделието.
  2. Контакти на производителя – адрес, телефон, имейл, уебсайт за повече информация.
  3. Името на лабораторията, извършила изпитванията, вкл. адрес, телефон, имейл и уебсайт.
  4. Уникален номер на доклада за извършените изпитвания.
  5. Дата на доклада.
  6. Описание на клетката или батерията.
  7. Списък на проведените изпитвания и резултати.
  8. Препратка към тестовите изисквания за батерията.
  9. Препратка към ревизиранато издание на Ръководството за изпитвания и критерии, измененията и допълнения, ако има такива.
  10. Подпис с име и позицията на подписалия се като индикация за валидността на предоставената информация.

За повече информация може да се свържете с нашите експерти.