Технологичната трансформация на спедиторския бизнес

Първите стъпки в дигиталната трансформация на спедиторския бизнес започват в периода 2009 – 2011 г., когато водещи 3PL компании инициират внедряването на нови On Premise модулни системи за управление на транспорта, като OTM, SAP, JDA, Manhattаn Associates и др. Почти по същото време се раждат и първите облачни SaaS платформи ediEnterprise на CargoWise, Procars/Scope на Riege Software и Kewill, които първоначално са посрещнати с доста резерви, но в периода 2012 – 2016 г. започват бързо да печелят популярност. Появата на множество технологични стартъпи в периода 2017 – 2020 г. дава силен тласък на цифровизацията на индустрията и ражда дигиталните платформи Kontainers, FAST Applications, iContainers, FreightFilter и др. Но реалната, масова дигитализация на индустрията тепърва предстои.

Бариери пред дигиталната трансформация

Пречките пред дигитализацията на спедиторския бизнес са много и от най-различен характер. На първо място трябва да споменем изключително изпилените в резултат на ожесточената конкуренция и флуктуациите на пазара маржове. Те често не създават предпоставки за технологично обновление, защото подлагат много спедиторски компании на риска да не оцелеят. Дигиталната трансформация изисква инвестиции в размер от 5 до 10% от нетните приходи на всяка компания, но 98% от спедиторите, дори най-успешните, не харчат повече от 1 – 2%. На второ място са ограничените софтуерни опции, които често пъти са необосновано скъпи, силно фрагментирани и с лимитирани възможности за външна интеграция. Освен това повечето от пред лаганите TMS решения разполагат с прилични мо дули за морска и въздушна спедиция, но недоста тъчно развити модули за автомобилен или жп транспорт, 3PL модули или модули за автоматично получаване на поръчки и обслужване на електронната търговия, чието ускорено темпо диктува все повече технологичните промени и необходимостта от дигита лизирано клиентско обслужване. Като добавим честата липса на добре структуриран CRM, система за Procurement/SRM и система за офериране в реално време Instant Quoting като част от платформа за управление на цените Rate Management, става ясно защо доста често офертите към клиентите се бавят с часове и даже с дни.

Друг огромен проблем са липсата на стандартизирани процеси и единни комуникационни и информационни стандарти в индустрията, които да позволяват бърза, лесна и евтина интеграция на множеството разнородни системи – OMS, TMS, WMS, XD & Yard Management, използвани от транспортно-спедиторските организации, за да могат успешно да управляват доставките на своите клиенти.

Появата на уеб технологии от ново поколение и разработката на специализирани свързващи приложения (API Application Programming Interface) за интеграция на новите продукти и платформи предизвикаха истинска революция, създавайки възможност за бърза свързаност на нови и по-стари ИТ системи за управление на бизнеса.

Основната пречка обаче пред дигиталната трансформация на спедиторската дейност си остава човешкият фактор – страх от новите технологии, несигурност в ръководствата относно срока за реалната възвръщаемост на инвестициите (ROI), липса на дигитални умения у служителите, стари навици и носталгични предпочитания към телефонните обаждания, факса и имейла, особено при по-възрастните поколения.

Пет ценни урока, които научихме от технологичните внедрявания

1. Изборът на нова технологична платформа е сериозен и задълбочен процес, изискващ компетентен и визионерски екип, който детайлно да изучи наличните в света комплексни решения, като ги съобрази със спецификите и перспективите за развитие на бизнеса и технологичните мегатенденции 10 години напред. Защото това е средният срок, по време на който се постигат основните цели за промяната – настройка и оптимизация на оперативните процеси, опознаване на платформата от служителите, по-висока производителност всяка следваща година и добра възвръщаемост на инвестираните средства.

2. Не подписвайте договор с избрания технологичен доставчик, ако не сте провели поне 6 месечни интензивни тестове и симулации в реална среда, с реални оперативни данни и документирани от вас процеси. Доставчиците са склонни силно да преувеличават качествата на продаваните ИТ системи, а после да бягат от отговорност, прехвърляйки проблемите на потребителите.

3. Изберете доказано компетентен консултант по внедряването, който познава не само отлично предлагания ИТ продукт, но притежава и дълбоки латерални познания за транспортните и логистичните процеси.

4. Формирайте смесен екип за внедряването от външни и вътрешни специалисти, като анализирате текущите и бъдещите възможности за развитие на продукта (product roadmap), както и способностите му за лесна интеграция с други платформи от архитектурата на информационната екосистема с помощ- та на SDK и API.

5. Обучението на служителите в тънкостите на използването на новата платформа, периодическата проверка на техните знания на всеки 6 месеца и изработването на индивидуални планове за усъвършенстване на дигиталните им умения играят огромна роля за постигането на висока производителност и максимална полезност от внедреното решение.